‘Overheidsmaatregelen langer zelfstandig wonen voortvarend opgepakt’

Drempelprofiel EasyLivingProducts

Veel ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen woning blijven wonen. In de Transitieagenda Langer zelfstandig wonen uit zomer 2014 geeft het Kabinet aan waar Nederland staat op dit gebied en wat haar rol hierin is. Inmiddels zijn we een jaar verder. Welke concrete stappen zijn er gezet?

Eerste concrete resultaten Transitieagenda Langer zelfstandig wonen zichtbaar

“De voorkeur van mensen is zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen woning te blijven wonen.”, schrijft het Kabinet aan de Tweede Kamer in juni 2014. “Met regie over hun eigen leven, en zo nodig met zorg en ondersteuning. Dit is mede door innovaties ook steeds beter mogelijk.” In de nieuwe brief van juli 2015 vult zij aan: “Langer zelfstandig wonen is een gezamenlijke opgave van burgers, gemeenten, woningcorporaties, zorgaanbieders, zorgkantoren en ondernemers. Het Rijk stimuleert de betrokken partijen via de uitvoering van de Transitieagenda Langer zelfstandig wonen. De Transitieagenda is voortvarend opgepakt. Het laatste jaar is, samen met partijen in het veld, hard gewerkt en hierdoor is een groot aantal resultaten geboekt.”

Samenwerking op regionaal en lokaal niveau

Zo is, om regionale samenwerking te stimuleren, het Aanjaagteam Langer zelfstandig wonen ingesteld. Het afgelopen jaar heeft het team zich onder andere gericht op de betaalbaarheid van voorzieningen, met name voor mensen die zorg ontvangen op basis van Wlz of WMO 2015. Tevens is er gekeken naar inkoopprocedures – dit heeft uiteindelijk geleid tot een leidraad rondom zorginkoop. In regio’s waar nog niet of nauwelijks sprake is van overleg, gaat het aanjaagteam actief het gesprek aan met lokale bestuurders.

Zorgdragen voor een andere rolverdeling

Langer zelfstandig wonen vraagt om een andere rol van burgers, gemeenten, woningcorporaties, zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Maar ook bijvoorbeeld van het bedrijfsleven. De overheid vraagt van woningcorporaties dat zij zich meer dan voorheen richten op het realiseren van betaalbare woningen voor mensen met bijvoorbeeld een zorg- of ondersteuningsbehoefte. Van gemeenten wordt verwacht dat zij de regie in het proces van langer zelfstandig wonen op zich nemen en voorzieningen in de wijk en de geschikte woningvoorraad in kaart brengen.

Burgers dienen zich in toenemende mate bewust te zijn van de wijze waarop zij – in toenemende mate – invloed hebben op de mate waarin zij naar tevredenheid kunnen wonen en leven. Om dit te bereiken wordt de informatievoorziening richting de burger verbeterd. Zo gaat na de zomer van 2015 een informatiecampagne van start over veranderingen in de zorg.

Vernieuwen en innoveren

Binnen vijf jaar moet iedereen die zorg en ondersteuning thuis ontvangt desgewenst 24 uur per dag via een beeldscherm met een beeldscherm kunnen communiceren met een zorgverlener. Nieuwe modellen voor woningaanpassing worden verder ontwikkeld. Zo worden besparingen op de energierekening ingezet als investeringskapitaal voor woningrenovatie.

Nieuwe woonvormen voor ouderen worden ontwikkeld, zoals meergeneratiewoningen en kangoeroewoningen. De regelgeving voor mantelzorgwoningen is per 1 november 2014 verruimd.

Transitie van zorgvastgoed

De afname van de verzorgingstehuiscapaciteit heeft gevolgen voor het zorgvastgoed. Eigenaren ontwikkelen daarom alternatieven. Zo is De Woonstudent een project van Humanitas Deventer waarbij studenten gratis in een verzorgingstehuis wonen. In ruil voor onderdak doen ze klusjes en geven ze aandacht aan de senioren.

All-inclusive pensions bieden zelfstandige woningen met een betaalbaar dienstenpakket voor ouderen met een laag inkomen.

Steeds vaker worden algemene ruimten in zorgvastgoed, zoals winkels, een restaurant of een kapsalon, commercieel verhuurd. 

Kamerbrief 

Naar de Kamerbrief over de voortgang van de Transitieagenda Langer zelfstandig wonen 

Hoe comfortabel en veilig woon ik?

De Thuiscomfort Checklist stelt gerichte vragen over uw woning