Toekomstvisie en veranderagenda BeterOud

Voorblad veranderagenda BeterOud

De kijk op ouder worden en ouderen is de laatste jaren sterk veranderd. De veerkracht en eigen kracht van ouderen staat meer centraal. Dit stelt ouderen, professionals, beleidsmakers en bestuurders voor de opgave om op een andere manier om te gaan met ouder worden in de maatschappij. Daarvoor is  samen met honderden betrokkenen  een Toekomstvisie en Veranderagenda BeterOud opgesteld.

Ambitie

In de Toekomstvisie van BeterOud wordt als ambitie geformuleerd: in 2025 geeft 90 procent van de ouderen in een kwetsbare positie in Nederland de ervaren kwaliteit van leven een ruime voldoende.

Manifest van velen

De Toekomstvisie en Veranderagenda is geschreven door honderden betrokkenen uit de netwerken van BeterOud. Alle informatie is afkomstig uit bijeenkomsten, interviews en zogenoemde leefwereldtafels. De projecten van het Nationaal Programma Ouderenzorg waren hiervoor een voedingsbodem. Talrijke organisaties slaan nu landelijk en regionaal de handen ineen om te werken aan een samenhangend zorgaanbod voor ouderen in een kwetsbare positie.

Trends en ontwikkelingen

De Toekomstvisie is ook gebaseerd op een grondige inventarisatie van bestaand onderzoek naar trends en ontwikkelingen op het gebied van wonen, welzijn en zorg voor ouderen in een kwetsbare positie. BeterOud wil iedereen die betrokken is bij ouderen hiermee inspireren en uitdagen. De innovaties en instrumenten op BeterOud geven concrete handvatten om hiermee aan de slag te gaan. Opdrachtgever voor de Toekomstvisie is het ministerie van VWS.

Vijf sleutels voor succes

Uit de Toekomstvisie vloeien vijf sleutels voor succes voort, ofwel de Veranderagenda van BeterOud:

1. Eigen kracht gaat over het vinden en benutten van eigen mogelijkheden (eigen regie) en het omgaan met tegenslagen (veerkracht) waardoor de ervaren kwaliteit van leven behouden blijft.

2. Door een bewuste leefstijl en vroegtijdige signalering voorkomen, uitstellen en/of terugdringen van de negatieve gevolgen van het verouderingsproces.

3. Door maatwerk worden de persoonlijke behoeften van ouderen centraal gesteld bij de inzet van formele en informele zorg, welzijn en wonen.

4. Samenhang gaat over het organiseren van ondersteuning (wonen, welzijn en zorg) voor ouderen met optimale afstemming tussen informele en formele zorg, tussen lijnen en disciplines en tussen het thuisfront en de instelling.

5. Innovatiekracht staat voor samen met ouderen selecteren van kansrijke innovaties, het versnellen van de implementatie en het scheppen van (financiële) ruimte voor nieuwe initiatieven.

Download de toekomstvisie en veranderagenda voor wonen, welzijn en zorg voor ouderen in een kwetsbare positie

Download PDF-bestand