Reactie minister Blok: wonen en zorg lokaal organiseren

Meneer met bril

Hoe kunnen mensen met een behoefte aan zorg en ondersteuning zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen? Met die opdracht stuurde minister Blok in 2014 het Aanjaagteam Langer Zelfstandig Wonen op pad. In april 2016 rondde het team na een rondgang door Nederland haar opdracht af. Nu reageert de minister op het rapport. 

Aanjaagteam Langer Zelfstandig Wonen onderzocht mogelijkheden wonen en zorg in Nederland

De burger centraal stellen en een sterkere lokale invulling van zorg en wonen. Om dit te stimuleren heeft het Aanjaagteam Langer Zelfstandig Wonen anderhalf jaar lang gesproken met partijen in het land en een visie ontwikkeld over de transitie van wonen en zorg.

Hoofdvraag 1: bewustwording creëren

Het aanjaagteam ziet drie hoofdvragen. Ten eerste de bewustwording van mensen over langer zelfstandig thuiswonen. Veel mensen zijn zover nog niet en wijzen naar de overheid om hun leefomstandigheden te verbeteren. Voorlichting en het ontwikkelen van nieuwe voorzieningen zoals de Blijverslening moet hierin voortgang brengen. Ook de ontwikkeling van nieuwe, betaalbare levensloopbestendige woonconcepten door marktpartijen wordt genoemd als mogelijke oplossing op dit vlak.

Hoofdvraag 2: regierol gemeenten

Het tweede punt dat het Aanjaagteam benoemt, is de regierol van gemeenten. Zij zijn immers bij uitstek de plaats waar wonen en zorg bij elkaar komen. Met een meerjarige visie op dit gebied scheppen gemeenten de randvoorwaarden voor investeringen door marktpartijen.

Hoofdvraag 3: voldoende geschikte (huur)woningen

De derde hoofdopgave geldt voor woningbouwcorporaties. Aan hen ligt de vraag voor te zorgen voor voldoende geschikte woningen voor diverse doelgroepen. Herbestemming van zorgvastgoed is een van de mogelijkheden die het Aanjaagteam in dit kader noemt.

Regie zo lang mogelijk behouden

Nieuwe, betaalbare woonvormen en nieuwe technologieën, zoals apps en sensoren, moeten ervoor zorgen dat ouderen de regie over hun leven en leefomgeving zo lang mogelijk behouden. Lokale samenwerking en inzet en ontwikkeling van middelen, en regie vanuit het Rijk, zijn de punten waarop de minister volgens zijn brief de komende jaren inzet. 

Betekenis richting de toekomst

Deze brief benadrukt de lijn die de Rijksoverheid enkele jaren geleden heeft ingezet, om burgers zelf de regie over hun eigen leven en woonsituatie in handen te geven. Langer zelfstandig thuis wonen zal de komende jaren alleen nog maar meer worden, waarbij de gemeente een stimulerende, faciliterende rol heeft, maar ook veel verantwoordelijkheid bij mensen zelf en hun omgeving ligt.

Brief minister Blok

Langer zelfstandig thuis wonen met relatief eenvoudige ingrepen